Integrovaný manažerský systém

Představení integrovaného systému managementu

Filosofie a struktura našho IMS je vytvořena na principu Demingova PDCA cyklu:

IMS - schéma Plan – plánuj (nejdříve si činnost naplánuj),
Do – udělej (potom činnost udělej podle toho, jak jsi ji naplánoval),
Check – zkontroluj (zkontroluj výsledky práce),
Act – reaguj (na základě výsledků hledej, jak neopakovat chyby, které se staly a co je možné příště zlepšit) a toto znovu naplánuj, udělej, zkontroluj …

Tento systém má univerzální platnost pro všechny manažerské subsystémy (kvalita, environment, BOZP, lidské zdroje apod.).
Pro úspěšné a účinné využívání stanovených postupů a zásad managementu a dodržování jednotných a jednoznačných postupů ve VHS Brno, a.s. je systém zdokumentovaný touto příručkou a souvisejícími Dokumentovanými postupy. Přínosem a hlavním účelem je potom spokojenost a užitek zákazníka a zainteresovaných stran v podobě efektivnosti vynaložených prostředků, zvýšení hodnot a stability životního prostředí.
Specifika manažerských systémů kvality a environmentu nepůsobí kontroverzně, ale jejich logickou integrací je naopak získáván jejich synergický (vzájemně se dopl?ující a násobící) efekt. Jejich uplat?ování v praxi vede VHS Brno, a.s. k lepšímu poskytování služeb při současné ochraně životního prostředí a k poskytování kvalitnějších a zaručených produktů svým zákazníkům.

Struktura a filosofie IMS

Ve VHS Brno, a.s. je zavedený integrovaný manažerský systém ve struktuře a filosofii, který uplat?uje konzultačně-poradenská společnost CPC. Tento systém spl?uje a sleduje následující cíle:

  • Ve struktuře a filozofii příručky a celého systému vychází z manažerského cyklu PDCA.
  • Nekopíruje struktury norem ISO 9001, ISO 14001, BS 8800, BSI OHSAS 18001, … (jsou odlišné). Nachází jejich společné prvky a tyto skládá do logického postupu.
  • Vytváří možnost stálé struktury pro společnou příručku a ostatní dokumentaci, do které jsou v případě vzniku nových nebo změny původních norem jednoduše doplnitelné nové požadavky bez nutnosti změny struktury IMS .
  • Dokumentace IMS je tvořena především pro pracovníky VHS s cílem minimalizace systémové dokumentace a tím maximalizace její přehlednosti.

 

Oblasti procesů a činností VHS Brno, a.s. stručně zobrazuje následující schéma:

Schéma procesů

Pro zvětšení klikněte na obrázek

 

Tisk... Tisk...

Nacházíte se v kategorii IMS